پرش به محتویات

Two Pointers

توضیحات

Two Pointers

در روش two pointers دو نشانگر بر روی یک آرایه پیمایش داده میشوند.
هر دو نشانگر یکنواخت میباشند؛ یعنی هر نشانگر از یک نقطه از آرایه شروع به حرکت میکند و یک نقطه به پایان میرسد و فقط در یک جهت حرکت میکند.

مسئله

یک ارایه \(a_{1}, a_{2}, \dots, a_{n}\) \((1 \leq a_i \leq T)\) به طول \(n\) \((1 \leq n \leq 10^{6})\) و یک عدد \(T\) داریم، به ازای هر \(i\) میخواهیم بیشینه \(j\) ای را بیابیم به طوری که \(\sum_{k=i}^j a_k \leq T\).

راه حل

فرض کنید \(f_i\) بیشینه عددی باشد که \(\sum_{k=i}^{f_i} a_k \leq T\) در این صورت ادعا میکنیم:

\[\forall \quad i < j \Longrightarrow f_i \leq f_j \]
اثبات

برهان خلف میزنیم:

\[ \exists \quad i < j: f_i > f_j \]
\[1) \sum_{k=j}^{f_j+1} a_k > T \]
\[ 2) \sum_{k=i}^{j-1} a_k + \sum_{k=j}^{f_j+1} a_k + \sum_{k=f_j+2}^{f_i} a_k \leq T \rightarrow \sum_{k=j}^{f_j+1} a_k \leq T \]

که با توجه به نتایج بدست امده از نتیجه \(1\) و نتیجه \(2\) به تناقض رسیده. دقت کنید از آنجایی که اعداد آرایه مثبت بودند، هر کدام از سیگما‌ها هم نامنفی خواهند بود.

با توجه به ادعا گفته شده میتوان نتیجه گرفت:

\[ f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n \]

حال کافیست یک نشانگر(pointer) داشته باشیم که روی آرایه پیمایش کند (\(ptri\)) و یک نشانگر دیگر (\(ptrj\)) به طوری که شرط \(ptrj \leq f_{ptri}\) همواره برقرار بماند.

و به ازای هر مقدار \(ptri\) مقدار \(ptrj\) را تاجای ممکن افزایش دهیم.

توجه کنید که با توجه به لم گفته شده با افزایش \(ptri\) مقدار \(ptrj\) کاهش نمیابد.

کد

int main(){
  int n; cin >> n;
  long long T; cin >> T;
  vector<int> a(n);
  for(int i = 0; i < n; i++) 
        cin >> a[i];

  int ptri = 0, ptrj = -1;
  long long sum = 0; // (1)!

  while(ptri < n){
    while(ptrj < n-1 && sum + a[ptrj + 1] <= T) { // (2)!
      ptrj++;
      sum += a[ptrj];
    }
    cout << ptrj + 1 << ' '; // (3)!
        sum -= a[ptri]; // (4)!
    ptri++;
  }
}
 1. \(sum = \sum_{k=ptri}^{ptrj} a_k\)

 2. \(ptrj\) را تا جای ممکن افزایش میدهیم

 3. خروجی را به صورت یک بیس نشان میدهیم

 4. برای افزایش \(ptri\) مقدار \(sum\) را به روز رسانی میکنیم

پیچیدگی زمانی

با توجه به این که دو نشانگرمان همواره افزایش میابند و هیچگاه بیشتر از \(n\) نخواهند شد، و از انجایی که به ازای افزایش هر یک \(O(1)\) هزینه میکنیم، پس اردر کل‌مان برابر \(O(n)\) میشود.

منابع بیشتر:

سوال ها

نیاز به عضویت در گروه شاززز!

برای حل برخی از سوالات باید ابتدا در گروه شاززز عضو شوید.


سوال سختی تگ ها جاج
Sum of Three Values 800
Spoiler
CSES
Born this way 1200
Spoiler
Codeforces
A Tale of Two Lands 1200
Spoiler
Codeforces
Mysterious Crime 1500
Spoiler
Codeforces
رژیم جسی 1500
Spoiler
Shaazzz
Same Count One 1600
Spoiler
Codeforces
Binary String 1600
Spoiler
Codeforces
Longest k-Good Segment 1600
Spoiler
Codeforces
Remove the Substring (hard version) 1700
Spoiler
Codeforces
Xenia and Colorful Gems 1700
Spoiler
Codeforces
Read Time 1900
Spoiler
Codeforces
Minimizing Difference 2000
Spoiler
Codeforces
Double Knapsack 3000
Spoiler
Codeforces
I Might Be Wrong 3400
Spoiler
Codeforces

نظرات